Familiaal vermogensrecht

Doorheen het leven spelen naast de familiale banden, het familiaal en gezinsvermogen een steeds belangrijkere rol.

De keuze voor een bepaalde vorm van samenleven en de keuze binnen een huwelijk voor een bepaald huwelijksvermogensstelsel zijn daarbij een eerste stap waarbij bepaalde afwegingen binnen het gezin en tussen partijen dienen gemaakt te worden.

Bij het aangaan van deze samenlevingsvormen en  het huwelijk, zal het aangewezen zijn de opbouw van het vermogen - waarvoor dikwijls vele arbeid en inspanningen worden geleverd – aan interne regels te onderwerpen. Dit onder de vorm van een  huwelijkscontract en desgevallend een samenwoonstcontract waarin eveneens de regels aangaande de samenstelling en verdeling van het vermogen worden vastgelegd.

Het opstellen ervan vraagt de kennis van een specialist, evenals de latere aanpassingen en wijzingen die zich naar aanleiding van veranderingen in de situatie van partijen en het gezin kunnen voordoen.

Advokomvest staat ook hier garant voor een doorgedreven en up-to-date kennis van de materies op het vlak van familiaal vermogensrecht onder al zijn aspecten (huwelijksvermogensrecht, samenlevingsvermogensrecht, vereffening en verdeling in geval van echtscheiding, nalatenschap en andere onverdeeldheden, erfrecht, schenkingen en testamenten).

Ook bij de aankoop van één of meerdere onroerende goederen al dan niet dienende tot gezinswoonst en de opbouw van een patrimonium zal een doordachte overeenkomst met aandacht voor clausules op maat van uw zorg een belangrijke schakel zijn.

Zowel het huwelijksvermogensrecht als het erfrecht komen de laatste jaren op regelmatige basis onder de aandacht van de wetgever. Opvolging van de wijzigingen terzake zijn  onontbeerlijk in het kader van een gedragen en diepgaande analyse van elke casus.

Naast de regels en overeenkomsten  aangaande de opbouw van het vermogen, neemt het domein van de regels aangaande de verdeling van het vermogen in al zijn vormen een uitermate belangrijke plaats in.

Zowel tijdens het leven als bij overlijden vinden verdelingen van het vermogen plaats.

Vaak wordt men ingevolge bepaalde gebeurtenissen  gedwongen om tot  verdeling van het vermogen over te gaan (breuk, echtscheiding, overlijden). Een dading of minnelijke regeling blijft in deze gevallen steeds tot de mogelijkheden behoren doch veelal dient één en ander uitgeklaard te worden in een procedure voor de rechtbank.

Advokomvest biedt u de specialisten terzake het huwelijksvermogensrecht en erfrecht, zowel in het kader van  minnelijke onderhandelingen dan wel in een gerechtelijke procedure waar we uw vertegenwoordiging ter harte nemen.

Schenkingen en testamenten vormen dan weer de manier bij uitstek om in te grijpen in de verdeling van het vermogen waardoor een verdeling op maat kan uitgewerkt worden. De redactie van de schenkingsakte en het testament vraagt bijzondere expertise. Onze specialisten staan u hier ook met raad en daad bij, rekening houdende met de specifieke banden binnen het gezin en de familie.

Met de invoering van de zorgvolmacht in2013 werd door de wetgever een nieuwe wending gegeven aan de regeling van het beheer van het eigen vermogen buiten de rechtbank om  en dit voor het geval men wilsonbekwaam wordt (wegens mentale of fysieke belemmeringen zoals ziekte, dementie,…). Een zuivere zelfgeorganiseerde bescherming.

Op een ogenblik dat men wel  nog wilsbekaam is, geeft men een schriftelijke volmacht aan een bepaald of meerdere personen om het beheer over zijn goederen waar te nemen voor het moment men zelf getroffen wordt door de onbekwaamheid en men hiertoe niet meer in staat is. En dit alles  buiten de rechtbank (vrederechter) om. De volmacht kan notarieel maar eveneens onderhands worden gegeven en wordt geregistreerd in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten.

De mogelijkheden van redactie en uitwerking van de volmacht zijn zeer uiteenlopend en vragen maatwerk. Advokomvest is uw partner bij uitstek om u ook op dit vlak bij te staan.