Privacy Policy

1. Algemeen informatie

CVBA ADVOKOMVEST verzamelt en verwerkt (persoons)gegevens van (potentiele) klanten in het kader van haar werkzaamheden als advocatenkantoor. Zij handelt conform de “ Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens”. Deze wet is online raadpleegbaar via de volgende link;

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1992120832&table_name=wet

Voor verdere informatie kan u steeds terecht op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

https://www.privacycommission.be/nl
 

2. De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is:


3. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

De gegevens worden door CVBA ADVOKOMVEST en haar medewerkers uitsluitend verzameld en verwerkt in het kader van haar werkzaamheden en dienstverlening als advocatenkantoor.

Zij verwerkt deze gegevens op grond van:

  • De overeenkomst met de (potentiele) klant.
  •  Haar wettelijke verplichtingen.
     

4. Doorgifte, bewaartermijn en vertrouwelijkheid

De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie. Zij worden bewaard door CVBA ADVOKOMVEST voor de periode die noodzakelijk is om een correcte dienstverlening te garanderen.
CVBA ADVOKOMVEST zal de verstrekte gegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving. Zij zal alle benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om ‘data inbreuken’ tegen te gaan.
 

5. Inzage, verbetering, wissen, verzet, klachten

De (potentiele) klant kan zijn persoonlijke gegevens kosteloos raadplegen, laten verbeteren, laten wijzigen en laten wissen door dit per e-mail aan te vragen bij de verantwoordelijke. Dit kan door een e-mail te richten aan CVBA ADVKOMVEST op het adres info@advokomvest.be.

De (potentiele) klant kan zich tevens verzetten tegen de verwerking van de gegevens door de verantwoordelijke. Dit kan door een e-mail te richten aan CVBA ADVKOMVEST op het adres info@advokomvest.be.

Klachten omtrent het verzamelen en verwerken van gegevens door CVBA ADVOKOMVEST kunnen gericht worden aan CVBA ADVKOMVEST op het adres info@advokomvest.be.